TT-Diorama Kiesgrube 1974

74xxxxBagger 001 74xxxxBagger 004 74xxxxBagger 004m 74xxxxBagger 010 74xxxxBagger 003
74xxxxBagger 005 74xxxxBagger 006 74xxxxBagger 007 74xxxxBagger 012 74xxxxBagger 009
74xxxxBagger 008